https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Profesor-Vitovec-ze-svatoanenske-nemocnice-byl-ocenen-463113