PROJEKTY A GRANTY

PROJEKTY V REALIZACI

ADAPTIVE BIO-ELECTRONICS FOR CHRONIC CARDIORESPIRATORY DISEASE

 • Registrační číslo: 732170
 • Název: Adaptive Bio-electronics for Chronic Cardiorespiratory Disease
 • Příjemce: University of Bath, Velká Británie
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 760 760 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MVDr. Viola Galligioni, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, 734 645 154)

CResPace logo
eu logoProject is funded by the Horizon 2020, the  Framework Programme for Research and Innovation of the European Union.

ANALYTICKÉ METODY PRO POKROČILOU IDENTIFIKACI KOMOROVÉ DYSSYNCHRONIE

 • Registrační číslo: 17-13830S
 • Název: Analytické metody pro pokročilou identifikaci komorové dyssynchronie
 • Příjemce: Ústav přístrojové techniky AV ČR
 • Partner projektu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: GAČR – standardní projekty na rok 2017
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 360 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2019
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://gacr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, 543 185 563)

Cílem projektu je návrh, testování a ověření metod pro zpracování a analýzu ultra vysokofrekvenčního EKG, neinvazivní interpretace elektro-mechanických vlastností srdce, detekce patologických strukturálních abnormalit a základní výzkum vlastností depolarizace srdečních komor.

Výsledky tohoto projektu č. 17-13830S byly získány za finančního přispění Grantové agentury České republiky v rámci standartních grantových projektů.

ČESKÁ NÁRODNÍ INFRASTRUKTURA PRO BIOLOGICKÁ DATA

 • Registrační číslo: LM2015047
 • Název: Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR-CZ)
 • Příjemce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace, MŠMT
 • Rozpočet projektu: 118 042 000 Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:  10 940 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2016
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2019
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu za FNUSA: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • Webová stránka projektu: https://www.elixir-czech.cz/structure
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jakub Johaník (jakub.johanik@fnusa.cz , 734 642 235)

Česká národní infrastruktura pro biologická data (akronym ELIXIR-CZ) je budována jako distribuovaná výzkumná infrastruktura (dale jen “VI”) výzkumných pracovišť nakládajících s molekulárně-biologickými a medicínskými daty. Jejím cílem je poskytnout a usnadnit otevřený přístup k širokému portfoliu těchto dat vědecké komunitě v ČR. VI navazuje na zapojení ČR ve velké panevropské VI ELIXIR, zařazené v Cestovní mapě ESFRI.

Aplikace experimentálních metod ve vědách o živé přírodě s sebou přináší generování obrovského množství dat, jejichž množství roste exponenciálně. Tato data je nutné ukládat, bezpečně s nimi nakládat, učinit je přístupná vědecké komunitě a vytěžit z nich analytickými metodami maximální množství informací použitelných pro další výzkum. Všechny tyto kroky je nutné činit maximálně efektivně, s minimálními náklady a za použití pokročilých metod a technik. Cílem VI ELIXIR-CZ je vytvořit udržitelnou VI pro práci s biologickými daty v ČR a poskytnout odpovídající nástroje a služby, včetně tréninkových kapacit, k dosažení tohoto úkolu.

elixir

ČESKÝ NÁRODNÍ UZEL EVROPSKÉ SÍTĚ INFRASTRUKTUR KLINICKÉHO VÝZKUMU

 • Registrační číslo: LM2015090
 • Název: Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN)
 • Příjemce: Masarykova Univerzita
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Účelová podpora ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT
 • Rozpočet projektu: 52 266 000 Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 11 898 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2016
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2019
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
 • Hlavní řešitel projektu za FNUSA: PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.
 • Webová stránka projektu: http://www.czecrin.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jakub Johaník (jakub.johanik@fnusa.cz , 734 642 235)

Cílem projektu CZECRIN je vybudování infrastruktury podporující nastavení, provádění a analýzu mezinárodních akademických klinických hodnocení a klinických studií (Investigators Initiated Trials, IIT) v rámci České republiky vytvořením koordinačních center na univerzitách (Clincial Trials Centers) a jejich propojením s klinicko-výzkumnými jednotkami (Clinical Trials Units) v jednotlivých zdravotnických zařízeních a cestou národního koordinačního místa (MU + FNUSA-ICRC) a tímto napojení na evropskou výzkumnou infrastrukturu ECRIN v letech 2013-2017

icrc mu msmt czecrin

DIRECTED PROTEIN EVOLUTION FOR SYNTHETIC BIOLOGY AND BIOCATALYSIS

 • Registrační číslo: 722610
 • Název: Directed Protein Evolution Synthetic Biology and Biocatalasis
 • Příjemce: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 232 422,48 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2017
 • Konec realizace projektu: 28. 2. 2021
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • Webové stránky poskytovatele dotace:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, 543 185 563)

eu logoProject is funded by the Horizon 2020, the  Framework Programme for Research and Innovation of the European Union.

ANALÝZA MOZKOVÝCH INTERAKCÍ A LOKALIZACE EPILEPTICKÝCH LOŽISEK

 • Registrační číslo: LH15047
 • Název: Analýza mozkových interakcí a lokalizace epileptických ložisek
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Není
 • Název programu: KONTAKT II (VES 15)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 343 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 10. 2015
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2017
 • Délka realizace projektu: 27 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/kontakt-ii-lh
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, 734 645 154)
 • Projekt je zaměřen na základní výzkum elektrofyziologie lidského mozku a dává si za cíl výzkum nových metod pro analýzu funkce hlubokých mozkových struktur a zlepšení klinické praxe léčby fokální farmakorezistentní epilepsie. Český tým, složen z odborníků s mnohaletou praxí v oboru, bude na dosažení cílů spolupracovat s týmem světově uznávaného vědce a epileptologa Dr. Gregory Worrella, který působí na americkém prestižním výzkumném a klinickém centru Mayo Clinic. Česko americká spolupráce zmíněných týmu aktivně funguje od roku 2013 a je provázána dobrými profesními i osobními vztahy.

  Výsledky tohoto projektu č. LH15047  byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory z prostředků programu KONTAKT II.

CZECRIN_PRO PACIENTY - ZAVÁDĚNÍ INOVATIVNÍCH MODERNÍCH TERAPIÍ

Období realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001826
 • Název: CZECRIN_PRO PACIENTY – zavádění inovativních moderních terapií
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Masarykova univerzita
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 11 244 610 Kč
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2026
 • Hlavní řešitel projektu: PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.
 • Užitečné odkazy:

Popis a cíl projektu:

Hlavní cíl projektu je v souladu s věcným zaměřením sledované výzvy, tzn., že cílem projektu je zejména podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a výzkumné aktivity výzkumné infrastruktury CZECRIN (struktura uvedená v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022). Mezi specifický cíl projektu řadíme podporu a zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků, a to pomocí jednotlivých aktivit projektu, které jsou blíže popsány jak v samotné žádosti projektu, tak ve Studii proveditelnosti.

Hlavním výzkumným cílem projektu je vývoj, výroba a klinické hodnocení inovativního léčivého přípravku ATMP se zaměřením na oblast vzácných onemocnění. Dílčí cíle projektu jsou rozděleny do třech základních výzkumných oblastí, které jsou infrastrukturou CZECRIN dále rozvíjeny:

1)  Vývoj a výroba léčivého přípravku ATMP

Dílčím cílem je validace postupu izolace mezenchymálních buněk z kostní dřeně a z tukové tkáně a jejich aplikace do klinické praxe v rámci klinického hodnocení léčivého přípravku ATMP.

2)  Sledování a klinicko-farmakologická interpretace koncentrací inovativních moderních léčiv v terapii vzácných onemocnění s důrazem na pediatricko-onkologická onemocnění

Dílčím cílem je zavedení metodik kvalitativní a kvantitativní detekce analytů inovativních moderních léčiv na bázi monoklonálních protilátek a tyrozinkinázových inhibitorů pomocí LC-MS, jejich reprodukce a aplikace do klinické praxe v rámci klinického hodnocení spolu s komplexní farmakologickou interpretací směřující k určení biologicky optimální dávky léčiva a délky terapie.

3)  Návrh designu a příprava protokolu klinického hodnocení v oblasti vzácných onemocnění

Dílčím cílem je návrh protokolu a design studie k výše zmíněným klinickým hodnocením v oblasti vzácných onemocnění.

msmat

EFEKT 8 - TÝDENNÍHO MINDFULNESS PROGRAMU NA PAMĚŤOVÉ SCHOPNOSTI, IMUNOLOGICKÝ PROFIL A REDUKCI STRESU U LIDÍ S MÍRNOU KOGNITIVNÍ PORUCHOU A SUBJEKTIVNÍMI PORUCHAMI PAMĚTI

 • Název: Efekt 8 – týdenního mindfulness programu na paměťové schopnosti, imunologický profil redukci stresu u lidí s mírnou kognitivní poruchou a subjektivními poruchami paměti
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Poskytovatel dotace: Alzheimer nadační fond
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 170 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 22. 12. 2016
 • Konec realizace projektu: 30. 11. 2017
 • Délka realizace projektu: 11 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MUDr. Kateřina Sheardová.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.alzheimernf.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, 543 185 563)

Hlavním cílem studie je zjistit efekt 8 – týdenního mindfulness programu na kognici seniorů s mírnou kognitivní poruchou, specificky na paměť, pozornost a exekutivní funkce. Mezi další cíle patří zjistit případný efekt intervence na úzkost, depresivitu a kvalitu života.

ICRC-ERA-HUMAN BRIDGE

 • Registrační číslo projektu: 316345
 • Název: Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Ne
 • Zdroj financování: 7. rámcový program Evropské unie
 • Celkový rozpočet projektu: 4 497 000 EUR
 • Příspěvek Evropské unie: 4 497 000 EUR (100%)
 • Začátek realizace projektu: 1. 9. 2013
 • Konec realizace projektu: 28. 2. 2017
 • Délka projektu: 42 měsíců
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Lukáš Palko (lukas.palko@fnusa.cz, 543 185 484)

Mezinárodní spolupráce, sdílení zkušeností, know-how, ale i technologií je v současnosti klíčem k úspěchu na výzkumném poli. ICRC jako nové vědecko-výzkumné centrum usiluje o ambiciózní cíle – vývoj nových preventivních, diagnostických a léčebných metod. Projekt ICRC-ERA-HumanBridge nabízí nové možnosti v oblasti mezinárodní spolupráce, příležitost urychlit začlenění ICRC do evropského výzkumného prostoru, a tím podpořit dosažení vytyčených cílů.

Projekt ICRC-ERA-HumanBridge (alias „Regpot“) je největším projektem tohoto druhu v České republice a jedním z největších v Evropské unii.

Hlavní aktivity financované díky projektu:

1. Rozvoj spolupráce s výzkumnými centry a vědci v Evropě

 • 140 vzájemných návštěv, seminářů a aktivit zaměřených na výměnu zkušeností a dovedností,
 • 100 prezentací FNUSA-ICRC a jeho výzkumných výsledků na zahraničních akcích,
 • 31 evropských výzkumných institucí zapojených do projektu (Karolinska Institutet, Švédsko; University College London, Velká Británie; Medical University of Gdańsk, Polsko; GE Healthcare, Velká Británie).

2. Propagace činnosti FNUSA-ICRC

 • 10 odborných konferencí a workshopů s mezinárodní účastí organizovaných během projektu.

3. Posílení výzkumných aktivit

 • přes 25 nových excelentních výzkumníků z celého světa se stane součástí výzkumných týmů FNUSA-ICRC,
 • nákup nových technologií a vzácných látek nezbytných pro výzkum.

4. Podpora partnerství s průmyslem

 • rozvoj excelence FNUSA-ICRC v oblasti technologického transferu, ochrany duševního vlastnictví a přenosu výzkumných výsledků do komerční sféry.

Více informací o projektu na http://www.icrc-era-humanbridge.eu/

icrc era human bridge logo eu logo

Tento projekt obdržel financování ze Sedmého rámcového programu Evropské Unie pro výzkum a technologický rozvoj pod grantovou dohodou č. 316345.

KOMPETENČNÍ CENTRUM MECHANOBIOLOGIE PRO REGENERAČNÍ MEDICÍNU

 • Registrační číslo: ATCZ133
 • Název: Kompetenční centrum mechanobiologie pro regenerační medicínu
 • Příjemce: Danube University Krems
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 235 516,2 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2017
 • Konec realizace projektu: 29. 2. 2020
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Giancarlo Forte, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.at-cz.eu/cz
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, 734 645 154)

Cíl projektu:

Celkovým cílem projektu je vybudování přeshraničního centra kompetence v mechanobiologii. Centrum se zaměří především na charakterizaci mechanických vlivů na buňky a jejich cílené využití pro lepší a levnější léčení. Dalším cílem je společné využívání metod a technologií čímž se využijí velmi drahé přístroje umístěné v různých místech. K tomu bude vytvořena příslušná platforma pro sdílení znalostí. Projekt je příspěvkem ke specifickému cíli programu zlepšení a rozšíření R&D kapacit podporu mladých nadějných vědců v klíčovém oboru mechanobiologie vybudováním a vytvořením společných akademických programů a podporou přeshraniční výměny.

Hlavními výstupy projektu bude:

 • Rozšiřování a zkvalitňování inovačního systému prostřednictvím sdílených kapacit VaV pro charakterizaci mechanobiologických signálních drah v rámci kompetenčního centra MechanoBiologie.
 • Založení kompetenčního centra mechanobiologie v regenerativní medicíně.

eu logo          interreg

LABORATORY OF ORGANIC SYNTHESIS AND MEDICINAL CHEMISTRY AT MASARYK UNIVERSITY

 • Registrační číslo: 17573
 • Název: Laboratory of Organic Synthesis and Medicinal Chemistry at Masaryk University
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Není
 • Název poskytovatele: Isabel & Alfred Bader Fund, a Bader Philanthropy
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 300 000 USD
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2019
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Kamil Paruch Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: http://bader.org/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz , 734 645 154)

MAPOVÁNÍ MOLEKULÁRNÍ PODSTATY PROCESŮ STÁRNUTÍ PRO VÝVOJ NOVÝCH LÉČEBNÝCH METOD

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000492
 • Název: Mapování molekulární podstaty procesů stárnutí pro vývoj nových léčebných metod
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa:  PO 1 Podpora excelentních výzkumných týmů
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 177 535 247 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 10. 2022
 • Délka realizace projektu: 70 měsíců
 • Období udržitelnosti:1. 11. 2022 – 31. 10. 2027
 • Hlavní řešitel projektu: Manlio Vinciguerra, Ph.D., MSc.
 • Užitečné odkazy:
 • Kontaktní osoby pro administraci:
 • Mgr. Filip Uhrák, filip.uhrak@fnusa.cz, 734 642 234  – metodická podpora, audity a kontroly
 • Ing. Jolana Koupá, jolana.koupa@fnusa.cz, 734 645 154  – průběžné/ závěrečné zprávy, změny v projektu
 • Bc. Lucie Šindelářová, lucie.sindelarova@fnusa.cz, 543 185 563 – monitorovací indikátory projektu

Popis, cíl a výstupy projektu:
Projekt přivede do Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny uznávaného vědce v oblasti stárnutí.
Přijetí Dr. Manlia Vinciguerry, Ph.D. vytvoří konkurenceschopný výzkumný tým zabývající se zkoumáním mechanismů podléhajícím onemocněním spojeným se stárnutím. Tým využije klinických vazeb pro studium role mechanických sil, imunity, mitochondriální disfunkce a epigenetiky v patogenezích onemocnění spojených se stárnutím.

Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitního výzkumného týmu v mezinárodním složení.

Hlavním výzkumným cílem projektu bude mapování role epigenetiky, mechanosensorů, imunitní reakce, mezibuněčného přenosu a mitochondriální disfunkce v patogenezi onemocnění spojených se stárnutím.

Realizace projektu přispěje ve svém důsledku k:

 • Navýšení počtu zahraničních pracovníků ve FNUSA-ICRC a v jihomoravském regionu
 • Zvýšení úrovně vědecké produkce FNUSA-ICRC
 • Zvýšení kvality produkovaných výsledků
 • Zvýšení účasti FNUSA-ICRC v projektech mezinárodní spolupráce
 • Modernizaci vybavení FNUSA-ICRC
 • Zvýšení interdisciplinarity centra a prováděného výzkumu
 • posílení propojení centra se zahraničními institucemi

eu msmt

MIKROPROSTŘEDÍ V MALIGNÍM MELANOMU JAKO FAKTOR NÁDOROVÉ AGRESIVITY

 • Registrační číslo: 16-05534S
 • Název: Mikroprostředí v maligním melanomu jako faktor nádorové agresivity
 • Příjemce: Univerzita Karlova v Praze
 • Partner projektu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: GAČR – standardní projekty 2016
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 995 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2016
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2018
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Mgr. Ing. Jana Amrichová, Ph.D. (za FNUSA-ICRC)
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://gacr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, 734 645 154)

Nádorové mikroprostředí je velmi důležitým faktorem řídícím biologické vlastnosti mnoha typů maligních nádorů. Naše předchozí výsledky ukázaly, že různé buněčné typy jako jsou nádorově asociované fibroblasty a kerationocyty participují v mezibuněčné výměně informací u maligního melanomu. Význam makrofágů je předpokládán dalšími autory. Grantový projekt je zaměřen na studium mikroprostředí jako faktoru ovlivňujícího agresivitu maligního melanomu in vitro a u in vivo modelu prasečího melanomu.

Výsledky tohoto projektu č. 16-05534S byly získány za finančního přispění Grantové agentury České republiky v rámci standartních grantových projektů.

NANO-SUPREMI - TRACKING NANO-BIOPROCESSES USING SUPER-RESOLUTION MICROSCOPY TECHNIQUES

 • Registrační číslo: 690901
 • Název: NANO-SUPREMI – Tracking nano-bioprocesses using Super-Resolution Microscopy Techniques
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Universita degli studi di Roma Tor Vergata
 • Název programu: H2020 (H2020-MSCA-RISE-2015)
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 135 000 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 3. 2016
 • Konec realizace projektu: 29. 2. 2020
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Giancarlo Forte, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, 734 645 154)

Dlouhodobým cílem Nano-Supremi je vyvinout experimentální model který umožní použití mikroskopie s velmi vysokým rozlišením ve výzkumu přírodních a syntetických nanostruktur a testování biologických procesů na úrovni nanometrů, tedy miliontiny centimetru.

Grant podporuje výměnu studentů a výzkumníků mezi partnery. Nano-Supremi dovolí sledování bioprocesu v nanoměřítku, například nanofarmaka a jejich vstup do buněk, procesy na úrovni jednotlivých buněk a interakce proteinu v buněčné membráně.

eu logoProject is funded by the Horizon 2020, the  Framework Programme for Research and Innovation of the European Union.

NANOLIPOSOMÁLNÍ SYSTÉMY PRO RYCHLOU DIAGNOSTIKU TROMBU POMOCÍ MRI

 • Registrační číslo: 16-30299A
 • Název: Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
 • Název programu: AZV ČR
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 2 292 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 4. 2016
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2019
 • Délka realizace projektu: 45 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.azvcr.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, 543 185 563)

Cílem projektu je vyvinout preklinicky ověřený kontrastní systém na bázi cílených nanoliposomů značených komplexy gadolinia pro rychlou diagnostiku trombu při akutním mozkovém infarktu.

azv mz

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 16-30299A. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

PENUMBRAL RESCUE BY NORMOBARIC O=O ADMINISTRATION IN PATIENTS WITH ISCHAEMIC STROKE

 • Registrační číslo: 733379
 • Název: Penumbral Rescue by Normobaric O=O Administration in Patients With Ischaemic Stroke and Target Mismatch ProFile: A Phase II Proof-of-Concept Trial
 • Příjemce: EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN, Německo
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:  1 921 050 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2021
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, 734 645 154)

eu logoProject is funded by the Horizon 2020, the  Framework Programme for Research and Innovation of the European Union.

PODPORA OVĚŘOVÁNÍ A KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE VE FNUSA V BRNĚ

Registrační číslo: TG02010048

Název: Podpora ověřování a komercializace výsledků výzkumu a vývoje ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně

Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Partner: Není

Název programu: TAČR Gama

Výše přidělené dotace pro FNUSA:  19 016 400 Kč

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2016

Konec realizace projektu: 31. 12. 2019

Délka realizace projektu: 48 měsíců

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Martin Bartoš

Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.tacr.cz/index.php/cz/

Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, 734 645 154)

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality lidského života a zdraví české populace prostřednictvím dílčích cílů:

– Ověření aplikačního potenciálu nových a perspektivních výsledků FNUSA, získaných z VaV činnosti před jejich možným využitím v praxi (tzv. proof-of concept stage) a to s důrazem na jejich budoucí zavedení do praxe.

– Podpoření a zefektivnění transferu nových výstupů VaV Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně (FNUSA) při zajištění efektivnějšího využití veřejných prostředků a zvýšení míry jejich návratnosti. Projekt upevní nastavené procesy a prohloubí zkušenosti s vyhodnocováním komerčního potenciálu výzkumných výsledků a ověří připravenost FNUSA hospodařit s vlastním fondem typu pre-seed.

tacrf  Projekt Podpora ověřování a komercializace výsledků výzkumu a vývoje ve Fakultní nemocnici u Sv.    Anny v Brně je řešen s finanční podporou TAČR

REGENERATIVE STEM CELL THERAPY FOR STROKE IN EUROPE - RESSTORE

 • Registrační číslo:  681044
 • Název: REgenerative Stem cell therapy for STroke in Europe – RESSTORE
 • Příjemce: Université Joseph Fourier, Francie
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 540 600 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 9. 2015
 • Konec realizace projektu: 31. 8. 2020
 • Délka realizace projektu: 60 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (za FNUSA-ICRC)
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, 734 645 154)

Primárním cílem  translačního projektu RESSTORE je poskytnout prostřednictvím evropské multicentrické randomizované fáze IIb klinické studie podstatné informace o terapeutické účinnosti nitrožilního přenosu alogenních tkání odvozených z MSC tukové (ADMSCs) u 400 pacientů po mrtvici.

eu logoProject is funded by the Horizon 2020, the  Framework Programme for Research and Innovation of the European Union.

RIAT-CZ

 • Registrační číslo: ATCZ40
 • Název: Stimulace inovací v česko-rakouském přeshraničním regionu prostřednictvím využití dostupných synergií ve výzkumných infrastrukturách
 • Příjemce: Vienna Biocenter Core Facilities GmBH
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 974 949 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 9. 2016
 • Konec realizace projektu: 31. 8. 2019
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: MVDr. Viola Galligioni, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace:http://www.at-cz.eu/cz
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, 734 645 154)

Cíl projektu:

Projekt se zaměřuje na využití potenciálu synergických spoluprací přeshraničních výzkumných infrastruktur na úrovni technologické i řídící a na vytvoření a validaci udržitelného modelu přeshraniční spolupráce VI. Výsledky těchto spoluprací zvýší kvalitu a rozsah poskytovaných služeb VI, vývoje nových aplikací a zařízení a rozšíří možnosti přístupu k VI uživatelům z celého přeshraničního regionu. Tímto způsobem projekt vyváženě přispívá k rozvoji přeshraničního centra life sciences a ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu v oblasti V&V.

Hlavními výstupy projektu bude:

 • Zvýšení znalostí v managementu VI a odborných znalostí v oblasti poskytování špičkových služeb.
 • Inovovaná výzkumná zařízení a služby jako výsledek společného využívání komplementárního vybavení v přeshraničním regionu.
 • Usnadnění přístupu k VI externím uživatelům z CZ-AT programového regionu.
 • Zvýšené využívání VI uživateli přicházejícími z méně urbanizovaných oblastí.

eu logo        interreg

ROZVOJ SLUŽEB TRANSFERU TECHNOLOGIÍ VE FNUSA-ICRC

• Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000653
• Název: Rozvoj služeb transferu technologií ve FNUSA-ICRC
• Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
• Název programu: OP VVV
• Prioritní osa: PO 2 Budování expertních kapacit – Transfer technologií
• Výše přidělené dotace pro FNUSA: 19 522 704,1 Kč
• Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
• Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
• Délka realizace projektu: 48 měsíců
• Období udržitelnosti: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2026
• Hlavní řešitel projektu: Mgr. Martin Bartoš
• Užitečné odkazy:
o http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
o http://europa.eu/
o http://www.dotaceeu.cz/cs/Uvodni-strana

Popis a cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je rozvoj a stabilizace stávajícího systému transferu technologií ve FNUSA-ICRC na základě aktuálních potřeb a požadavků z vědeckovýzkumné i aplikační sféry za účelem přenosu znalostí a efektivního uplatnění výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje v praxi. Dalším cílem projektu pak je rozvoj Oddělení transferu technologií FNUSA-ICRC a rozvoj lidských zdrojů tohoto oddělení tak, aby se stalo relevantním partnerem výzkumných pracovníků i pracovníků ze spolupracujících institucí v oblasti akademické i aplikační sféry a uznávanou součástí systému VaV jak na úrovni jihomoravského regionu tak celé České republiky.

Hlavními výstupy projektu bude:
• Vytvoření vysoce specializovaného týmu uvnitř instituce (částečně z vlastních zdrojů, částečně náborem nových specialistů
• Přenos best practices v oblasti TT od předních světových center TT (NIH, Isis Innovation, Cambridge Enterprise, Mayo Clinic,…)
• Implementace interního technologického skautingu
• Zavedení PR a marketingových aktivit vůči aplikační sféře
• Zavedení systémů řízení IPR a partnerství s aplikační sférou
• Realizace min, 2 školení pro výzkumné pracovníky – oblast TT
• Zavedení bilinguálních služeb OTT (ČJ/ENG)
• Realizace min. 12 networkingových akcí s aplikační sférou + 2 konferencí v oblasti TT

eu msmt

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SESTER V REGIONECH - JIHOMORAVSKÝ KRAJ I.

logo eu proj      min zdrav

Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007521

Název: Specializační vzdělávání sester v regionech – Jihomoravský kraj I.

Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Název programu: Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Výše přidělené dotace pro FNUSA: 24 783 964,44 Kč

Délka realizace projektu: 60 měsíců

Popis a cíl projektu:

Projekt zajistí specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – všeobecných sester. Vzdělávání je určeno pro všeobecné sestry, které již absolvovaly vzdělání povinné pro výkon svého povolání, a je tedy potřeba, aby získaly způsobilost k poskytování specializované ošetřovatelské péče, nově dle nařízení vlády č. 31/2010 (legislativně ukotveno v hlavě V dílu 3 zákona č. 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem projektu jsou všechny části specializačního vzdělávání, tj. teoretická výuka, povinná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení a odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení.

Projekt je zaměřen na získání specializované způsobilosti nelékařských zdravotnických pracovníků – všeobecných sester FNUSA  poskytující zdravotní služby v regionu Jihomoravského kraje, především pro lůžková oddělení a další pracoviště poskytující ošetřovatelskou péči v oborech interna, chirurgie, intenzívní péče, perioperační péče a management ve zdravotnictví.

Specializační vzdělávání bude zajištěno v následujících oborech:

 • Intenzivní péče (33 osob)
 • Perioperační péče (5 osob)
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech (9 osob)
 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (8 osob)
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví (16 osob)

Celkový počet nelékařských zdravotnických pracovníků – všeobecných sester, kteří budou do projektu zapojeni, je 71.

Cílem projektu je zvýšit dostupnost specializované ošetřovatelské péče ve FNUSA a tím i v regionu JMK prostřednictvím zvýšení počtu samostatně pracujících sester „specialistek“, které budou na základě svých teoretických znalostí a praktických dovedností oprávněny samostatně poskytovat vysoce specializovanou péči. Tato péče je zajišťována různými kategoriemi zdravotnických pracovníků, přičemž specializovanou a vysoce specializovanou péči mohou v oblasti ošetřovatelství, poskytovat jen všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí.

SYNTHETIC BACTERIAL LIPID RAFTS TO OPTIMIZE INDUSTRIAL BIOPROCESSES

 • Registrační číslo: 720776
 • Název: Synthetic bacterial lipid rafts to optimize industrial bioprocesses
 • Příjemce: Agencia Estatal Consejo Superior Deinvestigaciones Cientificas, Španělsko
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: H2020
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 600 007,5 EUR
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2017
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • Webové stránky poskytovatele dotace:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, 543 185 563)

eu logoProject is funded by the Horizon 2020, the  Framework Programme for Research and Innovation of the European Union.

TRANS-MED TRANSLAČNÍ MEDICÍNA

 • Registrační číslo: LQ1605
 • Název: Translační medicína
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Ne
 • Název programu: Národní program udržitelnosti  II (NPU II)
 • Rozpočet projektu: 1 786 391 000 Kč
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 1 018 254 000 Kč
 • Začátek realizace projektu: 2. 2. 2016
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Délka realizace projektu: 59 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Gorazd B. Stokin, M.D., MSc., Ph.D., FNUSA-ICRC Chair
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/narodni-program-udrzitelnosti-ii
 • Kontaktní osoby pro administraci:
 • Mgr. Filip Uhrák, filip.uhrak@fnusa.cz, 734 642 234  – metodická podpora, audity a kontroly
 • Ing. Jolana Koupá, jolana.koupa@fnusa.cz, 734 645 154  – průběžné/ závěrečné zprávy, změny v projektu
 • Bc. Lucie Šindelářová, lucie.sindelarova@fnusa.cz, 543 185 563 – monitorovací indikátory projektu

Hlavním cílem projektu je rozvinout FNUSA-ICRC do mezinárodně konkurenceschopného a udržitelného multidisciplinárního centra excelence v translačním lékařském výzkumu. Hlavním cílem v rámci program NPU II je zajistit dlouhodobou udržitelnost centra FNUSA-ICRC, což umožní rozvoj a integraci centra mezi národní a mezinárodní výzkumné infrastruktury.

Výsledky tohoto projektu LQ1605 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory z prostředků Národního programu udržitelnosti II.

VYSOKOFREKVENČNÍ EKG

 • Registrační číslo: TA04011025
 • Název: Vysokofrekvenční EKG pro včasnou diagnostiku srdečních onemocnění
 • Příjemce: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: TAČR Alfa 4. veřejná soutěž
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA:  2 770 027 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 7. 2014
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2017
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ing. Pavel Leinveber
 • Webové stránky poskytovatele dotace: https://www.tacr.cz/index.php/cz/
 • Kontaktní osoba: Ing. Pavel Leinveber (pavel.leinveber@fnusa.cz, 543 185 536)

Cílem řešení předkládaného projektu je konstrukční návrh, realizace a zavedení výroby souboru lékařských prostředků pro měření, uchovávání a analýzu vysokofrekvenčního signálu elektrokardiografu (UHF EKG – ultra high frequency ECG) pro neinvazivní diagnostiku srdečních onemocnění. Vysokofrekvenční EKG je zcela nová metodika, která nemá v kardiologii odpovídající diagnostický ekvivalent. Cílem je tedy poskytnout výkonný a přitom velmi jednoduchý neinvazivní diagnostický prostředek jak pro preventivní tak i pro vysoce specializovanou kardiologii.

tacrfProjekt Vysokofrekvenční EKG pro včasnou diagnostiku srdečních onemocnění je řešen s finanční podporou TAČR

PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI

FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ - MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU (FNUSA-ICRC)

• Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0123
• Název: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
• Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
• Partner: Není
• Název programu: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
• Prioritní osa: 1 – Evropská centra excelence
• Výzva: 1.1 – Evropská centra excelence
• Rozpočet projektu: 2 106 586 850 Kč
• Začátek realizace projektu: 1. 5. 2010
• Konec realizace projektu: 31. 12. 2015
• Délka realizace projektu: 68 měsíců
• Období udržitelnosti: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2020
• Hlavní řešitel: Gorazd B. Stokin, M. D., MSc., Ph.D., FNUSA-ICRC Chair
• Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.opvavpi.cz/
• Kontaktní osoby pro administraci:

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), je vědecko-výzkumné centrum nové generace zároveň veřejné centrum špičkové lékařské péče zaměřující se na hledání nových metod, technologií a léčiv pro efektivní prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Ty se řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí v moderní společnosti.
Centrum je budováno na základech dlouholeté úspěšné spolupráce fakultní nemocnice s americkou Mayo Clinic a dalšími českými i zahraničními partnery.
FNUSA-ICRC kombinuje čtyři hlavní součásti:
• mezinárodní vědecko-výzkumné centrum,
• veřejné zdravotnické zařízení,
• mezinárodní vzdělávací středisko,
• centrum pro průmyslovou spolupráci.

Hlavním cílem projektu je založení Mezinárodního centra klinického výzkumu jako multidisciplinárního Centra excelence aplikovaného kardiovaskulárního a neurovědního výzkumu, lékařského vzdělávání, klinické péče a transferu technologií.


Projekt je financován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (1 790 598 822,50 Kč) a státního rozpočtu ČR (315 988 027,50 Kč) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

logolink opvvpi

INKUBÁTOR MLADÝCH TALENTŮ (HB CARDIO)

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0022
 • Název: ICRC Human Bridge – Podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí: Inkubátor mladých talentů
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa:
 • Oblast podpory:
 • Rozpočet projektu: 36 738 157,30 Kč
 • Začátek realizace projektu:
 • Konec realizace projektu:
 • Období udržitelnosti:
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu:
 • Webové stránky poskytovatele dotace:http://www.op-vk.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (, 543 185 563)

Projekt usiluje o rozvoj odborných znalostí a schopností výzkumných pracovníků kardiologických týmů Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) a post-graduálních a pre-graduálních studentů pomocí jejich začlenění do mezinárodních klinických medicínských týmů v rámci odborných stáží na špičkové zahraniční instituci.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Facebook FNUSA a FNUSA-ICRC
Mayo Clinic – spolupracující instituce
Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže – Řídící orgán OP VK
Ministerstvo zdravotnictví – Poskytovatel dotace
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

logolink OP VK

INKUBÁTOR MLADÝCH TALENTŮ II (HB NEURO)

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0117
 • Název: ICRC Human Bridge – Podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí II:Inkubátor mladých talentů
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Rozpočet projektu: 29 024 928,55 Kč
 • Začátek realizace projektu: 10. 10. 2011
 • Konec realizace projektu: 9. 10. 2014
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Období udržitelnosti projektu: 10. 10. 2014 – 9. 10. 2019
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.op-vk.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, 543 185 563)

Projekt usiluje o rozvoj odborných znalostí a schopností výzkumných pracovníků Neuro týmů Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) a post-graduálních studentů brněnských univerzit, a to prostřednictvím:

 • odborných stáží na špičkových zahraničních centrech lékařského výzkumu
 • vzděláváním výzkumných pracovníků v oblasti podpory výzkumné a publikační činnosti
 • videokonferenčních přenosů odborných přednášek zahraničních expertů
 • zprostředkováním přímého kontaktu se zahraničními experty

Související odkazy
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Facebook FNUSA a FNUSA-ICRC
Mayo Clinic – spolupracující instituce
Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže – Řídící orgán OP VK
Ministerstvo zdravotnictví – Poskytovatel dotace
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

logolink OP VK

HISTOPARK

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0185
 • Název: HistoPARK – Centrum analýz a modelování tkání a orgánů
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partneři: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Rozpočet projektu: 39 919 484,00 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 10. 2012
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2015
 • Délka realizace projektu: 33 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2020
 • Hlavní řešitel projektu: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.op-vk.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, 734 645 154)

Globálním cílem projektu Histopark je využít moderních postupů organizace, řízení a hodnocení vědeckovýzkumné činnosti k vytvoření konsolidovaného meziinstitucionálního týmu zaměřeného na zkoumání morfologie a interakce buněk v trojrozměrném prostředí tkání a orgánů a modelování těchto fenoménů technikami tkáňového inženýrství. Tento tým bude mít podobu vědeckopedagogického uskupení – Centra analýz a modelování tkání a orgánů, které bude svými parametry odpovídat podobně zaměřeným centrům špičkových zahraničních institucí, například Tissue Imaging/Engineering Lab (Harvard Medical School), Tissue Imaging Center (Biocenter of Oulu, Finland), Cell and Tissue Imaging Center (St. Jude Children’s Research Hospital).
Centrum bude prvním svého druhu v ČR, bude dlouhodobě rozvíjet interakce s akademickými, medicínskými a komerčními subjekty v ČR i ve světě. Projekt tak bude významně přispívat k zvyšování konkurenceschopnosti mateřských institucí a regionu.
Více informací i aktuality lze najít na webových stránkách projektu www.histopark.med.muni.cz.


Související odkazy:

Masarykova univerzita – příjemce dotace
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – partner projektu
Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže – poskytovatel dotace
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

logolink eu

INFORMAČNÍ ZDROJE PRO MEDICÍNU A PŘÍBUZNÉ OBORY

 • Registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0225
 • Název: Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MEDINFO)
 • Příjemce: Masarykova Univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
 • Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV
 • Výzva: 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven
 • Rozpočet projektu: 91 262 497 Kč
 • Výše příspěvku z dotace ve prospěch partnera: 13 524 151 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 11. 2012
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2014
 • Délka realizace projektu: 26 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2019
 • Hlavní řešitel: PhDr. Hana Kovalčuková
 • Webové stránky projektu: http://medinfo.ics.muni.cz/cs/partneri
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Tomáš Messerschmidt (tomas.messerschmidt@fnusa.cz , 543 182 059)

Projekt MEDINFO je zaměřen primárně na zajištění informační podpory pro VaV a inovace v oblasti medicíny a zdravotnictví pro 8 předních českých výzkumných a akademických pracovišť v České republice; sekundárně pak na doplnění vybraných kriticky chybějících informačních zdrojů pro špičkový výzkum v oblasti medicíny a přírodních věd na Masarykově univerzitě.
Konsorciální části projektu se vedle MU účastní sedm dalších institucí: Palackého univerzita v Olomouci, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

logo med


Projekt je financován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (91 262 497 Kč) a státního rozpočtu ČR (16 105 147 Kč) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

msmt eu

INKUBÁTOR MLADÝCH TALENTŮ III (HB PLATFORMY)

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0239
 • Název: ICRC Human Bridge – podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí III:Inkubátor mladých talentů
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: : 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Rozpočet projektu: 33 238 124,70 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 6. 2012
 • Konec realizace projektu: 31. 5. 2015
 • Délka realizace projektu: 36 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 6. 2015 – 31. 5. 2020
 • Hlavní řešitel: doc.MVDr. Michal Vlašín, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.op-vk.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Bc. Lucie Šindelářová (lucie.sindelarova@fnusa.cz, 543 185 563

Hlavním cílem projektu je rozvoj vědecko-výzkumných pracovníků FNUSA-ICRC v šesti vědecko-experimentálních platforem (AC, BME, CBCE, CMI, CPU, ICCT), zabývajících se molekulárním, celulárním a biomedicínským inženýrstvím a dále zobrazovacími metodami a regenerativní medicínou. Všechny zmíněné oblasti výzkumu mohou nejen zabránit, ale zároveň předcházet vážným zdravotním problémům a onemocněním.

Do projektu jsou zapojeni postgraduální studenti brněnských univerzit, pracovníci podpůrných vědeckých týmů a výzkumní pracovníci mimo FNUSA-ICRC. Projekt podporuje rozvoj zmíněných cílových skupin prostřednictvím dlouhodobých i krátkodobých zahraničních stáží na zahraničních univerzitách, začleněním do mezinárodních vědeckých týmů na zahraničních partnerských institucích a účasti výzkumníků na mezinárodních vědeckých seminářích a konferencích. Mezi další aktivity projektu patří také organizace konferencí a workshopů za účasti zahraničních expertů na témata spojená s novinkami ve výzkumu a vývoji, používání inovačních technologií a další.
Pomocí těchto aktivit se účastníci projektu seznámí s těmi nejmodernějšími vědeckými postupy, a získají zkušenosti z práce v mezinárodním kolektivu, čímž přispějí ke zvýšení prestiže FNUSA-ICRC doma i v zahraničí.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Související odkazy:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Facebook FNUSA a FNUSA-ICRC
Mayo Clinic – spolupracující instituce
Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže – Řídící orgán OP VK
Ministerstvo zdravotnictví – Poskytovatel dotace
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

logolink OP VK

NADREGIONÁLNÍ SÍŤ STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL PRO VYŠŠÍ KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ A A PRAXE

Projekt usiluje o inovaci vzdělávání na středních zdravotnických školách (SZŠ) formou zavedení moderních forem výuky a ukázání žákům, co mohou očekávat, až se po maturitní zkoušce dostanou na samotná oddělení jednotlivých zdravotnických zařízení.

Soubory ke stažení:
Tisková zpráva 17.4.2012

Související odkazy:


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

logolink OP VK

NATURA: VĚDECKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PŘÍRODNÍCH VĚD

 • Registrační číslo: CZ.1.05./3.2.00/12.0228
 • Název: Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd (NATURA)
 • Příjemce: Palackého univerzita v Olomouci
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
 • Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace VaV
 • Výzva: 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven
 • Rozpočet projektu: 99 915 300 Kč
 • Výše příspěvku dotace v prospěch partnera: 3 117 160 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 1. 2013
 • Konec realizace projektu: 31. 12. 2014
 • Délka realizace projektu: 24 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2019
 • Hlavní řešitel: PhDr. Hana Kovalčuková
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.opvavpi.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Mgr. Tomáš Messerschmidt (tomas.messerschmidt@fnusa.cz , 543 182 059)

Cílem projektu „Natura: vědecké a informační zdroje přírodních věd“ je prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů v oborech biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje, molekulární biologie a biotechnologie, materiálový výzkum s přesahem do širší oblasti medicíny a zdravotnictví zabezpečit dostupnost těchto zdrojů, jejich efektivní využívání a vytvořit tak podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků.


Projekt je financován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (99 915 300Kč) a státního rozpočtu ČR (17 632 112 Kč) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

msmt eu

PRECEDENCE

 • Registrační číslo: CZ.1.05/3.1.00/13.0292
 • Název: PRECEDENCE
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partner: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i
 • Název programu: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
 • Prioritní osa: 5.3 – Komercializace a popularizace VaV
 • Oblast podpory: 5.3.1 – Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejichduševního vlastnictví
 • Rozpočet projektu: 43 334 227 Kč
 • Začátek realizace projektu: 1. 10. 2012
 • Konec realizace projektu: 30. 6. 2015
 • Délka realizace projektu: 33 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2020
 • Hlavní řešitel: Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.
 • Webové stránky poskytovatele dotace: http://www.opvavpi.cz/
 • Kontaktní osoba pro administraci: Ing. Jolana Koupá (jolana.koupa@fnusa.cz, 734 645 154)

Důležitou součástí činnosti FNUSA-ICRC je přenos výzkumných výsledků do komerční sféry, která umožní jejich široké využití. Hlavním cílem projektu PRECEDENCE je zajistit podmínky potřebné k tomu, aby byl takovýto transfer úspěšný.
Projekt PRECEDENCE spočívá v rozšíření stávajícího Centra pro transfer technologií o potřebné specialisty z oblasti problematiky duševního vlastnictví a další integraci centra do struktur FNUSA-ICRC a jeho úzké propojení s výzkumnými týmy. Druhým, neméně důležitým cílem je pak příprava přenosu výsledků výzkumu a vývoje do komerční sféry (komercializace), se kterou souvisí např. průzkum trhu, vědecko-technické dopracování výzkumu a selekce potenciálních obchodních partnerů.
V první fázi projektu budou podporovány čtyři odlišné výzkumné aktivity s potenciálem komerčního využívání. Po roce realizace pak budou vybrány dvě nejúspěšnější, u nichž bude započat proces přípravy komercializace.

Dokumenty ke stažení:
Tisková zpráva – ukončení projektu

Související odkazy:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Facebook FNUSA a FNUSA-ICRC
Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže – Řídící orgán OP VaVpI
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 2007 – 2013


Projekt je financován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (27 378 226, 30 Kč) a státního rozpočtu ČR (4 831 451, 70 Kč) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

logolink opvvpi