https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/nominace-na-ceny-mesta-brna-pro-rok-2017/