Klinika
Diagnóza
Název studie
Hlavní zkoušející
Kontaktní osoba
II. interní klinikaUlcerózní kolitidaRANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ INDUKČNÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ S PARALELNÍMI SKUPINAMI A RŮZNÝMI DÁVKAMI POSUZUJÍCÍ BEZPEČNOST, SNÁŠENLIVOST A OPTIMÁLNÍ DÁVKU PŘÍPRAVKU ABX464 V POROVNÁNÍ S PLACEBEM U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ ZÁVAŽNOU AŽ VYSOCE ZÁVAŽNOU ULCERÓZNÍ KOLITIDOU, KTEŘÍ VYKÁZALI NEDOSTATEČNOU ODPOVĚĎ, ZTRÁTU ODPOVĚDI NEBO NESNÁŠENLIVOST VŮČI NEJMÉNĚ JEDNÉ Z TĚCHTO VARIANT LÉČBY: LÉČBA IMUNOSUPRESIVY (TJ. AZATHIOPRIN, 6-MERKAPTOPURIN, METOTREXÁT), INHIBITORY FAKTORU NÁDOROVÉ NEKRÓZY ALFA [TNF-?], VEDOLIZUMAB, INHIBITORY JAK A/NEBO LÉČBA KORTIKOSTEROIDY.MUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
Onkologicko-chirurgické odděleníZhoubný novotvar boční stěny močového měchýřeRANDOMIZOVANÉ, NEZASLEPENÉ, MULTICENTRICKÉ GLOBÁLNÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III, JEHOŽ CÍLEM JE STANOVIT ÚČINNOST A BEZPEČNOST DURVALUMABU PODÁVANÉHO S KOMBINOVANOU LÉČBOU GEMCITABINEM+CISPLATINOU V NEOADJUVANTNÍ TERAPII NÁSLEDOVANÉ MONOTERAPIÍ DURVALUMABU V ADJUVANTNÍ LÉČBĚ U PACIENTŮ S KARCINOMEM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE INVADUJÍCÍM SVALOVINU (NIAGARA)MUDr. Jana Katolická, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
I. dermatovenerologická klinikaAtopická dermatitida"A DOSE-RANGING, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY TO EVALUATE THE SAFETY AND EFFICACY OF TEZEPELUMAB ALONE OR COMBINED WITH TOPICAL CORTICOSTEROIDS IN MODERATE-TO-SEVERE ATOPIC DERMATITIS"Prof.MUDr. Vladimír Vašků, CSc.Lucia Poláčková, tel: 604 755 084, lucia.polackova@fnusa.cz
Oddělení klinické biochemieSmíšená hyperlipidemie„OBSERVAČNÍ STUDIE S POSTUPNÝM HODNOCENÍM ZÁZNAMŮ O POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU REPATHA® U PACIENTŮ S HYPERLIPIDEMIÍ V EVROPĚ”Prof. MUDr. Vladimír Soškaprof. MUDr. Vladimír Soška, CSc, tel: 543 183 177, vladimir.soska@fnusa.cz
Onkologicko-chirurgické odděleníZhoubný novotvar močovodu (ureteru)RANDOMIZOVANÉ, OTEVŘENÉ, KONTROLOVANÉ MULTICENTRICKÉ GLOBÁLNÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III HODNOTÍCÍ LÉČBU PRVNÍ LINIE DURVALUMABEM V KOMBINACI SE STANDARDNÍ CHEMOTERAPIÍ A LÉČBU DURVALUMABEM V KOMBINACI S TREMELIMUMABEM A STANDARDNÍ CHEMOTERAPIÍ OPROTI SAMOTNÉ STANDARDNÍ CHEMOTERAPII U PACIENTŮ S NERESEKABILNÍM LOKÁLNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM KARCINOMEM UROTELUMUDr. Jana Katolická, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
Ústav klinické imunologie a alergologieAstmaMULTICENTRICKÁ RANDOMIZOVANÁ DVOJITĚ ZASLEPENÁ KLINICKÁ STUDIE FÁZE 2B KONTROLOVANÁ PLACEBEM HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST RŮZNÝCH DÁVEK GB001 PODÁVANÝCH JAKO UDRŽOVACÍ TERAPIE DOSPĚLÝM SUBJEKTŮM SE STŘEDNĚ ZÁVAŽNÝM AŽ ZÁVAŽNÝM ASTMATEMMUDr. Zita Chovancová, Ph.D.MUDr. Zita Chovancová, tel: 543 183 129, zita.chovancova@fnusa.cz
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krkuPercepční ztráta sluchu jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně„DVOUDÍLNÁ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE S PARALELNÍMI SKUPINAMI ZKOUMAJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU SENS-401 U PACIENTŮ SE ZÁVAŽNOU NEBO TĚŽKOU NÁHLOU SENZORINEURÁLNÍ ZTRÁTOU SLUCHU“Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., tel: 606 353 659, rom. kostrica@fnusa.cz
II. interní klinikaRoztroušená sklerózaMULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 S PARALELNÍM USPOŘÁDÁNÍM, HODNOTÍCÍ INDUKČNÍ LÉČBU MIRIKIZUMABEM U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU AŽ TĚŽKOU AKTIVNÍ ULCERÓZNÍ KOLITIDOU, KTEŘÍ PODSTOUPILI PŘEDCHOZÍ NEÚSPĚŠNOU KONVENČNÍ A BIOLOGICKOU LÉČBU LUCENT 1MUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
II. interní klinikaDiabetes mellitus 2. typu bez komplikací"RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ, S PARALELNÍMI SKUPINAMI, MULTICENTRICKÁ STUDIE K PROKÁZÁNÍ ÚČINKŮ SOTAGLIFLOZINU NA ZDRAVOTNÍ PŘÍHODY U HEMODYNAMICKY
STABILNÍCH PACIENTŮ S DIABETEM 2. TYPU PO ZHORŠENÍ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ."
Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc, tel: 543 183 177, vladimir.soska@fnusa.cz
II. interní klinikaCrohnova nemocMULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, ZASLEPENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3B, KONTROLOVANÉ AKTIVNÍ LÁTKOU, KTERÉ POROVNÁVÁ ÚČINNOST A BEZPEČNOST LÉČBY USTEKINUMABEM A ADALIMUMABEM U BIOLOGICKY NAIVNÍCH SUBJEKTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU AŽ TĚŽKOU AKTIVNÍ CROHNOVOU CHOROBOU.MUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaMozkový infarktRANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE·3 S·PARALELNÍMI SKUPINAMI, HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST INTRAVENÓZNĚ PODÁVANÉHO PŘÍPRAVKU BIIB093 (GLIBENKLAMID) U·ZÁVAŽNÉHO CEREBRÁLNÍHO EDÉMU PO ROZSÁHLÉM HEMISFERÁLNÍM INFARKTUprof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Bc. Eva Bendová, tel: 543 184 089, eva.bendova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaMozkový infarktCOLCHICINE FOR PREVENTION OF VASCULAR INFLAMMATION IN NON-CARDIOEMBOLIC STROKE – A RANDOMISED CLINICAL TRIAL OF LOW-DOSE COLCHICINE FOR SECONDARY PREVENTION AFTER STROKEprof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Bc. Eva Bendová, tel: 543 184 089, eva.bendova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaAlzheimerova nemoc„MULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE 3 S PARALELNÍM USPOŘÁDÁNÍM, HODNOTÍCÍ ÚČINNOST, BEZPEČNOST A SNÁŠENLIVOST PŘÍPRAVKU AVP-786 (DEUDEXTROMETORFAN-HYDROBROMID [D6-DM]/CHINIDIN-SULFÁT [Q]) V LÉČBĚ AGITOVANOSTI U PACIENTŮ S DEMENCÍ ALZHEIMEROVA TYPU.”MUDr. Kateřina SheardováPhDr. Daria Hudspeth, tel: 543 184 086, daria.hudspeth@fnusa.cz
I. interní - kardioangiologická klinikaAkutní infarkt myokardu„RANDOMIZOVANÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 2B, HODNOTÍCÍ BEZPEČNOST A ÚČINNOST PŘÍPRAVKU MEDI6012 U SUBJEKTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S ELEVACÍ ST ÚSEKU“MUDr. Martin NovákMUDr. Martin Novák, tel: 543 183 481, martin.novak@fnusa.cz
II. interní klinikaCrohnova nemoc„MULTICENTRICKÁ RANDOMIZOVANÁ DVOJITĚ ZASLEPENÁ KLINICKÁ STUDIE FÁZE 3 KONTROLOVANÁ PLACEBEM HODNOTÍCÍ PERORÁLNĚ PODÁVANÝ OZANIMOD JAKO INDUKČNÍ TERAPII STŘEDNĚ ZÁVAŽNÉ AŽ ZÁVAŽNÉ CROHNOVY CHOROBY”MUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaDědičná a idiopatická neuropatie„PLACEBEM KONTROLOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ RANDOMIZOVANÉ VYŘAZOVACÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 2 S ROZŠÍŘENÝM ZAŘAZOVÁNÍM SUBJEKTŮ, POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU BIIB074 PŘI LÉČBĚ BOLESTI U SUBJEKTŮ S POTVRZENOU NEUROPATIÍ TENKÝCH VLÁKEN, KTERÁ JE IDIOPATICKÁ NEBO JE SPOJENA S DIABETES MELLITUS“MUDr. Eduard Minks, Ph.D.Lucia Poláčková, tel: 604 755 084, lucia.polackova@fnusa.cz
II. interní klinikaSelhání srdceRANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST EMPAGLIFLOZINU 10 MG PODÁVANÉHO JEDNOU DENNĚ V POROVNÁNÍ S PLACEBEM U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM SE ZACHOVANOU EJEKČNÍ FRAKCÍ (HFPEF).Doc. MUDr. Jiří Špác, CSc.Lucia Poláčková, tel: 604 755 084, lucia.polackova@fnusa.cz
I. interní - kardioangiologická klinikaKardiomyopatie při jiných nemocech„MULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PRODLOUŽENÁ STUDIE FÁZE III PRO POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI DENNÍHO ORÁLNÍHO UŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU TAFAMIDIS MEGLUMINE (PF-06291826) 20 MG, NEBO 80 MG U SUBJEKTŮ S DIAGNOSTIKOVANOU TRANSTHYRETINOVOU KARDIOMYOPATIÍ (TTR-CM)“doc. MUDr. Jan Krejčí, PhD.Bc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaRoztroušená sklerózaMULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, SUPERIORITNÍ STUDIE S PARALELNÍMI SKUPINAMI, K POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI ADJUVANTNÍ TERAPIE PONESIMODEM V POROVNÁNÍ S PLACEBEM U PACIENTŮ S AKTIVNÍ RELABUJÍCÍ ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU, LÉČENÝCH DIMETHYL-FUMARÁTEM (TECFIDERA®)MUDr. Michal Dufek, Ph.D.Ilona Bučková, tel: 543 182 673, email: ilona.buckova@fnusa.cz
II. interní klinikaCrohnova nemoc„RANDOMIZOVANÉ DVOJITĚ ZASLEPENÉ PLACEBEM KONTROLOVANÉ MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST ETROLIZUMABU JAKO INDUKČNÍ A UDRŽOVACÍ LÉČBY U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU AŽ TĚŽKOU AKTIVNÍ CROHNOVOU CHOROBOU“MUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaRoztroušená sklerózaOTEVŘENÉ, RANDOMIZOVANÉ, MULTICENTRICKÉ, AKTIVNĚ
KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ S PARALELNÍM USPOŘÁDÁNÍM HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST VÍCE DÁVEK PŘÍPRAVKU BG00012 U DĚTÍ VE VĚKU OD 10 DO 18 LET S RELABUJÍCÍ-REMITUJÍCÍ ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU
MUDr. Michal Dufek, Ph.D.Ilona Bučková, tel: 543 182 673, email: ilona.buckova@fnusa.cz