Termín konání: 12.2.2016

Místo:  Dvorana Rektorátu VUT , Antonínská 1, Brno

Pořadatel: Klinika  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

přednosta MUDr. Břetislav Gál, Ph.D..

Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU Brno

Pekařská 53, 656 91 Brno

Pod záštitou:  České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP

Ředitele FN sv. Anny v Brně  MUDr. Martina Pavlíka, Ph.D., DESA, EDIC

Děkana LF Masarykovy univerzity Prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc.

 

12. 2. 2016 se uskutečnil  IV. Brněnský ORL den pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny. Tato odborná akce se již tradičně konala v historické budově Rektorátu VUT .  

Odborný program probíhal v novobarokní aule a byl sestaven z vyžádaných a tematicky navazujících přednášek, jejichž nosným tématem byla diagnostika a léčba tumorů štítné žlázy. První blok přednášek zahájila MUDr. P.Urbánková (FN u sv. Anny, Brno) přehledem diagnostických metod a jejich výtěžnosti.  Pohled histopatologa na problémy cytologické a histologické  diagnostiky uzlů nabídla ve své přednášce MUDr. S.Hotárková (FN u sv. Anny, Brno). Následovaly chirurgické příspěvky zaměřené na taktiku chirurgické léčby tumorů štítné žlázy (Prof. J. Astl, ÚVN Praha) a uzlinových metastáz  (Prof. J. Plzák, FN Motol, Praha).  Druhý blok přednášek byl věnován komplikacím chirurgie štítné žlázy (MUDr. J. Betka, FN Motol, Praha), peroperačního neuromonitoringu zvratného nervu (MUDr. V.Hrabě, FN Plzeň) a hlasové rehabilitace pooperační parézy rekurentu (MUDr.R.Havlík, AudioFon centrum, Brno). Poslední příspěvky shrnuli problematiku dětských pacientů s onemocněním štítné žlázy (MUDr. R. Katra, FN Motol, Praha a MUDr. K. Sobotková, FN Brno). O tom, že odborný program účastníky z řad ORL specialistů, endokrinologů i jiných odborností zaujal, dokazovala bohatá diskuze.  Po ukončení odborné části následovala společenský večer  v historické budově dvorany rektorátu VUT, kde pokračovaly kuloárové diskuze a neformální společenský program. Součástí večera  bylo i příjemné kulturní překvapení MUDr.J.Chaloupkové, lékařky brněnské ORL kliniky, která v klavírním doprovodu zazpívala úryvky operních arií.

Věříme, že vzhledem k vysoké účasti (221 účastníků), bohatému odbornému programu i vydařené společenské části, bude i do budoucna Brněnský ORL den  vítanou příležitostí  nejen k odbornému obohacení, ale i k vzájemnému setkání  .

Za pořadatele,

Břetislav Gál