http://regiony24.cz/16-228576-glaukomovy-den-ve-fakultni-nemocnici-u-sv–anny-v-brne

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-mesto/5358-40949-glaukomovy-den-ve-fakultni-nemocnici-u-sv-anny-v-brne.html