http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/FNUSA-ICRC-Zahranicni-experti-hodnotili-praci-vedcu-v-Brne-506762