http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/FNUSA-ICRC-Program-HOBIT-ktery-zachranuje-zivoty-se-zdarma-otvira-vsem-skolam-478741

http://brno.city.cz/zpravodajstvi/program-hobit–ktery-zachranuje-zivoty–se-otvira-skolam/8949