https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/FNUSA-by-mela-v-roce-2018-dosahnout-vyrovnaneho-hospodareni-516239