7. února 2020 se uskutečnil v historické budově Rektorátu VUT v Brně VIII. ročník brněnského ORL dne pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně. Letošní ročník měl slavnostní charakter a zahájil akce, kterými si bude klinika připomínat 100leté výročí svého založení.

Za přítomnosti zástupců vedení  FN u sv. Anny,  Lékařské fakulty MU a České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku byla předána uznání osobnostem, které spojily svůj profesní život s brněnskou klinikou. Mezi oceněnými byli:  Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., Prof. MUDr. Anton Kollár, DrSc., Prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc., primář MUDr. Jiří Hložek a Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Odborný program byl věnován diagnostice a léčbě zhoubných nádorů hlavy a krku. Úvodní sdělení zaměřené na epidemiologii, vyšetřovací algoritmus a nové diagnostické metody přednesla primářka brněnské kliniky MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.  Jak pracovat s vydáním TNM klasifikace didakticky demonstroval Prof. Viktor Chrobok, DrSc., Ph.D.  Úvodní blok byl zakončen přednáškou Prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc. z Masarykova onkologického ústavu v Brně, který ve své přednášce nastínil trendy a perspektivy nechirurgické onkologické léčby nádorů hlavy a krku. Druhý tematický blok byl uveden Prof. Janem Plzákem, Ph.D., který se zaměřil na miniinvazivní chirurgické postupy a na něj navazovala ´prezentace pořádající brněnské kliniky věnovaná rekonstrukční chirurgii defektů v ORL oblasti, včetně 3D rekonstrukce obličejového skeletu. Dalším řečníkem byl Doc. Richard Salzman, Ph.D., který ve své prezentaci shrnul management krčních metastáz karcinomu neznámé primární lokalizace. Odborný program zakončen přednáškou přednosty plzeňské kliniky MUDr. Davida Slouky, Ph.D. věnované problematice prognostických faktorů a hodnocení kvality života pacientů s nádory hlavy a krku.

Po ukončení odborné části následoval společenský večer v reprezentativních prostorách dvorany rektorátu, kde pokračovaly kuloárové diskuze a neformální společenský program.

Za organizátory bych chtěl všem váženým hostům a účastníkům poděkovat za účast a připojit pozvání na další ročník brněnského ORL dne.

Břetislav Gál

Doc. MUDr. Břetislav Gál, PhD.

Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF v Brně

8. února 2019 se uskutečnil v historické budově Rektorátu VUT v Brně VII. ročník brněnského ORL dne pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (KOCHHK) FN u sv. Anny a LF MU v Brně.

Odborný program byl tematicky rozdělen do dvou boků. První blok byl věnován diagnostice a léčbě poruch spánku.  Na úvod přednosta kliniky B.Gál  představil úspěšně se rozvíjející program komplexní péče o pacienty s chrápáním a syndromem spánkové apnoe (OSAS)   Informoval účastníky o činnosti ambulantní poradny pro poruchy spánku, zajištění spánkové monitorace za krátkodobé hospitalizace na KOCHHK a komplexní chirurgické péči při řešení chrápání a OSAS.  Klinika je excelentně vybavena k provádění miniinvazivních přístupů v indikaci spánkových výkonů radiofrekvenčním generátorem a duálním CO2 laserem (free beam + kontaktní vlákno).  Ve druhém příspěvku se  J.Hanák, vedoucí programu spánkové medicíny na KOCHHK,  zaměřil na diagnostický  algoritmus a zvláště DISE (endoskopické vyšetření  ve farmakologicky  navozeném spánku). DISE je na našem pracovišti standardně prováděno před každým chirurgickým výkonem s cílem upřesnění lokalizace a míry obstrukce a tím k individuálnímu zacílení typu a rozsahu chirurgického výkonu a zvýšení efektivity operace.  Následující prezentace přednosty plzeňské ORL kliniky D. Slouky byla věnována spánkové monitoraci a konzervativním metodám léčby syndromu spánkové apnoe (OSAS).  Celý blok byl zakončen přednáškou J. Klozara z motolské kliniky shrnující možnosti chirurgické léčby ronchopatie a OSAS. Zvláště diskutovanou otázkou byly způsoby řešení obstrukce v oblasti kořene jazyka, kdy krom preferovaných miniinvazivních přístupů byly prezentovány první zkušenosti pražské kliniky s hyoidopexí, tedy fixací jazylky k chrupavce štítné.

Druhý tematický blok byl věnován poruchám polykání a onemocněním jícnu. Byl zahájen prezentací  primářky KOCHK P.Urbánkové, která představila činnost poradny pro poruchy polykání brněnské kliniky a prezentovala praktické ukázky nálezů pacientů indikovaných k flexibilnímu endoskopickému vyšetření polykání (FESS).  Refluxním chorobám a zvláště diagnostice a léčbě extraezofageálního refluxu se věnovala T. Hložková.  Mimo jiné prezentovala výhody systému Restech,  24-hodinové pH-metrie v oblasti orofaryngu. Pohled na dětskou problematiku poruch polykání nabídl ve formě kazuistických sdělení  M.Urík, přednosta dětské brněnské kliniky. Velmi bohatou diskuzi vyvolal příspěvek J. Rottenberga  věnovaný managementu poleptání jícnu.  V závěrečné přednášce  M.Štěffl shrnul zkušenosti bohunického ORL oddělení s řešením stenóz jícnu.

Po ukončení odborné části následoval společenský večer v reprezentativních prostorách dvorany rektorátu VUT, kde pokračovaly kuloárové diskuze a neformální společenský program s ochutnávkou moravských vín Vinařství Krist a za doprovodu kyjovské cimbálové muziky.

K radosti organizátorů i letošní ročník brněnského dne byl bohatě navštíven  (243 registrovaných účastníků) a  i když se jedná o krátkou akci, podařilo se  udržet její  vysokou odbornou i společenskou úroveň.

Za organizátory bych chtěl všem poděkovat za účast a těším se na další ročník, který bude připomínkou stého výročí založení brněnské ORL kliniky.

Břetislav Gál

 

MUDr. Břetislav Gál, PhD.

Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF v Brně

16.2.2018 se uskutečnil  v historické budově Rektorátu VUT v Brně VI. ročník brněnského ORL dne pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně.  

Odborný program byl tematicky věnován obstrukcím dýchacích cest. První blok byl zahájen příspěvkem  J.  Rottenberga, odborného asistenta brněnské kliniky, který  v obecné rovině uvedl problematiku stenóz dýchacích cest (DC) s důrazem na jejich etiologii, klasifikaci a základní diagnosticko-terapeutický algoritmus.  Akutním stenozujícím zánětům hrtanu a cizím tělesům v DC se ve svém sdělení věnoval přednosta Kliniky dětské ORL prof. Šlapák. Zástupci jednotlivých pracovišť byl diskutován management péče o děti s akutní subglotickou laryngitidou, hodnocení její závažnosti podle Downese a regionální specifika farmakoterapie.  B.Gál  se v další přednášce zaměřil na problematiku chirurgického zajištění DC a zvláště na rizika a komplikace chirurgické a punkční dilatační tracheostomie. První blok byl zakončen příspěvkem K. Zeleníka s prezentací zkušeností ostravského pracoviště s léčbou fonační insuficience augmentačními technikami.

Druhý blok odborného programu  byl zahájen přednáškou J. Dršaty, který popsal možnosti chirurgického řešení při oboustranné paréze hlasivek a prezentoval  výsledky  hradecké kliniky s laterofixacemi  dle Ejnella.  Následoval příspěvek M. Jurovčíka (Praha) shrnující dlouholeté zkušenosti dětské motolské kliniky s řešením stenóz hrtanu a průdušnice u dětských pacientů.  M. Šteffl  (Brno) a  M. Zábrodský (Praha) se na závěr věnovali  indikacím a limitům  endoskopických  a resekčních výkonů,  včetně krikotracheální resekce a laryngotracheální rekonstrukce. Odborná část byla provázena bohatou diskuzí a demonstrací kazuistik laryngotracheálních stenóz DC řešených na pořadatelském pracovišti ORL kliniky FN u sv. Anny.

Po ukončení odborné části následoval společenský večer v reprezentativních prostorách dvorany rektorátu VUT, kde pokračovaly kuloárové diskuze a neformální společenský program.  K radosti organizátorů i letošní ročník brněnského dne byl bohatě navštíven  (247 registrovaných účastníků).  Za pořadatelskou kliniku bych chtěl všem poděkovat za účast a těším se na setkání příští rok v opět Brně.

 

Břetislav Gál

 

MUDr. Břetislav Gál, PhD.

Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF v Brně

Termín konání: 10. 2. 2017

Místo:  Dvorana Rektorátu VUT , Antonínská 1, Brno

pořadatel: Klinika  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

přednosta MUDr. Břetislav Gál, Ph.D..

Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU Brno

Pekařská 53, 656 91 Brno

10. 2. 2017 se uskutečnil  V. Brněnský ORL den pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny. Tato odborná akce se již tradičně konala v historické budově Rektorátu VUT .  

Odborný program byl letos věnován diagnostice a léčbě krčních tumorů.  První blok byl zahájen příspěvkem  M. Pažourkové, vedoucí lékařce KZM  FN u sv. Anny, která  shrnula poznatky o výtěžnosti jednotlivých diagnostických metod. Pohled na specifika léčby krčních tumorů u dětských pacientů nabídl ve své přednášce I. Šlapák (Klinika dětské ORL, Brno). Následovaly příspěvky M.Veselého a  J.Hanáka  (ORL klinika, FN u sv. Anny, Brno) prezentující komentované kazuistiky kongenitálních krčních rezistencí a benigních krčních tumorů.  Druhý blok byl zahájen přednáškou M. Šteffla (ORL odd., FN Brno), který se zaměřil na taktiku chirurgické léčby Zenkerova divertiklu, zejména na indikace k intraluminárním a zevním operačním přístupům.  Následoval příspěvek  P. Smilka (ORL klinika FN u sv. Anny, Brno) prezentující soubor pacientů operovaných pro paragangliom karotického tělíska. Další příspěvek L. Šmardové (Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno) byl věnován současným poznatkům v diagnostice a léčbě lymfomů, požadavkům na správný odběr bioptického materiálu a významu histologického, imunofenotypizačního a molekulárně-genetického vyšetření.  Závěrečná přednáška P. Čelakovského (ORL klinika, Hradec Králové) byla zaměřena na problematiku  metastáz do krčních uzlin neznámé primární lokalizace. Všechny příspěvky byly diskutovány přítomnými panelisty a účastníkům tak nabídnut pohled na přístup různých pracovišť k prezentovaným tématům. Po ukončení odborné části následoval společenský večer v historické budově dvorany rektorátu VUT, kde pokračovaly kuloárové diskuze a neformální společenský program včetně ochutnávky vín a koncertu vážné hudby.

Věříme, že vzhledem k vysoké účasti (242 účastníků), bohatému odbornému programu i vydařené společenské části, bude i do budoucna Brněnský ORL den  vítanou příležitostí  nejen k odbornému obohacení, ale i k vzájemnému setkání.  Na shledanou příští rok v Brně.

Za pořadatele,

Břetislav Gál

Termín konání: 12.2.2016

Místo:  Dvorana Rektorátu VUT , Antonínská 1, Brno

Pořadatel: Klinika  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

přednosta MUDr. Břetislav Gál, Ph.D..

Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU Brno

Pekařská 53, 656 91 Brno

Pod záštitou:  České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP

Ředitele FN sv. Anny v Brně  MUDr. Martina Pavlíka, Ph.D., DESA, EDIC

Děkana LF Masarykovy univerzity Prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc.

 

12. 2. 2016 se uskutečnil  IV. Brněnský ORL den pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny. Tato odborná akce se již tradičně konala v historické budově Rektorátu VUT .  

Odborný program probíhal v novobarokní aule a byl sestaven z vyžádaných a tematicky navazujících přednášek, jejichž nosným tématem byla diagnostika a léčba tumorů štítné žlázy. První blok přednášek zahájila MUDr. P.Urbánková (FN u sv. Anny, Brno) přehledem diagnostických metod a jejich výtěžnosti.  Pohled histopatologa na problémy cytologické a histologické  diagnostiky uzlů nabídla ve své přednášce MUDr. S.Hotárková (FN u sv. Anny, Brno). Následovaly chirurgické příspěvky zaměřené na taktiku chirurgické léčby tumorů štítné žlázy (Prof. J. Astl, ÚVN Praha) a uzlinových metastáz  (Prof. J. Plzák, FN Motol, Praha).  Druhý blok přednášek byl věnován komplikacím chirurgie štítné žlázy (MUDr. J. Betka, FN Motol, Praha), peroperačního neuromonitoringu zvratného nervu (MUDr. V.Hrabě, FN Plzeň) a hlasové rehabilitace pooperační parézy rekurentu (MUDr.R.Havlík, AudioFon centrum, Brno). Poslední příspěvky shrnuli problematiku dětských pacientů s onemocněním štítné žlázy (MUDr. R. Katra, FN Motol, Praha a MUDr. K. Sobotková, FN Brno). O tom, že odborný program účastníky z řad ORL specialistů, endokrinologů i jiných odborností zaujal, dokazovala bohatá diskuze.  Po ukončení odborné části následovala společenský večer  v historické budově dvorany rektorátu VUT, kde pokračovaly kuloárové diskuze a neformální společenský program. Součástí večera  bylo i příjemné kulturní překvapení MUDr.J.Chaloupkové, lékařky brněnské ORL kliniky, která v klavírním doprovodu zazpívala úryvky operních arií.

Věříme, že vzhledem k vysoké účasti (221 účastníků), bohatému odbornému programu i vydařené společenské části, bude i do budoucna Brněnský ORL den  vítanou příležitostí  nejen k odbornému obohacení, ale i k vzájemnému setkání  .

Za pořadatele,

Břetislav Gál

 

 

 

Termín konání: 3. 2. 2015

Místo: Dvorana Rektorátu VUT, Antonínská 1,  Brno

Pořadatel: Klinika  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU Brno

Pekařská 53, 656 91 Brno

Pod záštitou: České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP a ředitele FN u sv. Anny MUDr. Martina Pavlíka, Ph.D., DESA, EDIC

 

13.2.2015 se uskutečnil  III. Brněnský ORL den pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny. Tato odborná akce se konala v příjemném prostředí historické budovy Rektorátu VUT zařazené do evidence seznamu kulturních památek. Odborná část byla zahájena  příspěvkem prof. J.Betky, přednosty motolské ORL kliniky, který pozdravil účastníky akce a pozval je na  3. kongres  Evropské konfederace pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, který se letos bude konat v Praze (http://www.europeanorl-hnsprague2015.com /).

Odborný  program probíhal v novobarokní aule a byl sestaven z vyžádaných a tematicky navazujících přednášek. Nosným tématem letošního ročníku byla diagnostika a léčba onemocnění slinných žláz.

Prvním prezentujícím  byla prof. A. Skálová z plzeňské FN, přední odborník na histopatologickou diagnostiku salivárních tumorů, která referovala o novinkách diagnostiky zejména na poli molekulární genetiky a predikci salivárních tumorů. Následovali dva příspěvky věnované taktice chirurgické léčby  salivárních tumorů, typům operací a jejich komplikacím (prof. I.Stárek, přednosta ORL kliniky FN Olomouc, B.Gál FNUSA Brno). S prvními zkušenostmi se sialoendoskopií, nově se rozvíjející  endoskopickou  metodou v diagnostice a léčbě onemocnění slinných žláz, účastníky seznámil  J.Rotnágl z ÚVN Praha.  Přehledný výčet a význam zobrazovacích metod v diagnostice tumorů slinných žláz shrnul zástupce ORL odd. FN Brno, M.Šteffl. Specifikům onemocnění slinných žláz u dětských pacientů se věnoval ve svém příspěvku prof. I.Šlapák, přednosta Kliniky dětské ORL FN Brno. Poslední dvě přednášky  byly rezervovány pro představení nově se rozvíjejících programů naší ORL kliniky. O centru diagnostiky a léčby spánkových poruch hovořil J.Hanák a o centru kochleárních implantací T. Talach.

Po odborném programu následovala společenská část v příjemném a reprezentativním prostředí dvorany Rektorátu VUT, kde pokračovaly kuloárové diskuze a neformální společenský program za doprovodu kyjovské cimbálové muziky.

Věříme, že vzhledem k vysoké účasti (188 účastníků), veskrze pozitivním referencím, bohatému odbornému programu i vydařenému společenskému večeru, se i třetí ročník Brněnského ORL dne stal  vítanou příležitostí k reprezentaci našeho pracoviště a přispěl nejen k  odbornému obohacení účastníků, ale i k vzájemnému setkání, k upevnění přátelských vztahů a příslibem rozvíjející se tradice do budoucích let.

Za pořadatele,

Břetislav Gál

Termín konání: 7. 2. 2014

Místo: Dvorana Rektorátu VUT Brno, Antonínská 1

Pořadatel: Klinika  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

přednosta prof. R. Kostřica, CSc.

Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU Brno

Pekařská 53, 656 91 Brno

Pod záštitou: České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP

 

7.2.2014 se uskutečnil  II. Brněnský ORL den pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny. Tato odborná akce se nově konala v historické budově Rektorátu VUT zařazené do evidence seznamu kulturních památek.

Odborný program probíhal v novobarokní aule a byl sestaven z vyžádaných a tematicky navazujících přednášek s důrazem na praktickou prezentaci zajímavých případů. První část programu byla věnována  chirurgické léčbě středoušních zánětů a současným trendům středoušní chirurgie.  Druhá část byla zaměřena na problematiku kochleárních implantací.  V prvním příspěvku byla prezentována specifika středoušní operativy u dětí a chirurgického řešení projevů adhezivní otitidy (J.Machač, Klinika dětské ORL, Brno).  Další dvě přednášky, bohatě dokumentované videoprezentacemi,  byly věnovány rekonstrukčním výkonům – myringoplastikám (R.Lenert, Slezská nemocnice Opava) a rekonstrukcím středoušních kůstek – osikuloplastikám  (B.Gál, FN u sv. Anny, Brno). Hojně diskutovány byly následující dva příspěvky, zaměřené  na sanační středoušní operace a na preference otevřených a zavřených technik (K.Zelník, FN Ostrava) a projevy a řešení komplikací středoušních zánětů (L.Školoudík, FN Hradec Králové).  Soubor pacientů operovaných na brněnské ORL klinice pro otosklerózu prezentoval  P.Smilek (FN u sv.Anny, Brno). Velmi zajímavým příspěvkem byla přednáška  M.Chovance (FN Motol, Praha) na téma ifratemporálních přístupů při řešení nádorů spánkové kosti.  Druhá část odborného programu byla uvedena představením nově se rozvíjejícího centra kochleárních implantací v Brně (T.Talach, FN u sv. Anny, Brno). Účastníkům bylo referováno o sérii prvních pacientů implantovaných v brněnském centru, zdůrazněny indikační kritéria a cíle centra. Vrcholem odborného programu a jeho završením  byl příspěvek odborného garanta brněnského implantačního centra,  Prof. Dr. Wolf-Dieter Baumgartnera z vídeňské univerzitní nemocnice, který se podělil se svými bohatými zkušenostmi s kochleárními implantacemi a nastínil trendy a vize, kterým by se měla tato oblast měla v následujících letech ubírat.

Po odborném programu následovala společenská část ve dvoraně rektorátu VUT, kde pokračovaly kuloárové diskuze a neformální společenský program za doprovodu kyjovské cimbálové muziky.

Věříme, že vzhledem k vysoké účasti ( 196 účastníků), bohatému odbornému programu i vydařené společenské části, se druhý ročník Brněnského ORL dne  stal  vítanou příležitostí  nejen k odbornému obohacení, ale i k vzájemnému setkání ,  příspěvkem  k  upevnění přátelských vztahů a stal se příslibem rozvíjející se tradice do budoucích let .

Za pořadatele,

Břetislav Gál