Rozštěpová poradna, fungující v minulosti na Klinice plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU, rozšířila nově ve spolupráci s Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA a LF MU své služby pro pacienty tak, aby měli všechna vyšetření na jednom místě. Zatímco dříve museli zvlášť absolvovat ORL vyšetření na jiném pracovišti a znovu přijít s výsledkem, nyní vše zvládnou tzv. pod jednou střechou.

Rozštěpové centrum Kliniky plastické a estetické chirurgie FNUSA je jedním ze dvou v České republice, vzniklo již v roce 1949 – spolu se vznikem kliniky. Samotná rozštěpová poradna začala fungovat v roce 2016. „Díky poradně se všichni odborníci multidisciplinárního týmu scházeli u pacienta a společně plánovali další směr léčby. Pacient již tak „nepobíhal“ mezi jednotlivými lékaři a společné rozhodování omezilo i počet dalších kontrol pacienta,“ přiblížil přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie FNU  SA a LF MU MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. a dodal, že nyní došlo k inovaci poradny obohacením o další simultánní vyšetření přímo na místě. Rozštěpová poradna se tak přesunula do třetího patra Hansenovy budovy (Pekařská ulice), přímo na Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA a LF MU.

„Vedle základního ORL vyšetření je standardně  prováděno flexibilní videoskopické vyšetření dutiny nosní, hltanu a hrtanu, včetně posouzení patrohltanového uzávěru. Součástí endoskopické věže je kamerový systém se zobrazovací jednotkou, umožňující  okamžité mezioborové posouzení lokálního nálezu. Samozřejmostí je archivace endoskopických nálezů, což je podstatné nejen pro primární diagnostiku, ale i poléčebné hodnocení efektivity operace a dispenzarizaci pacientů s rozštěpovými vadami. Rozštěpová poradna je situována do foniatrické části audiologického oddělení ORL kliniky a je tak rovněž okamžitě dostupné audiometrické a případně  tympanometrické vyšetření.“ doplnil přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA a LF MU doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Rozštěpové vady obličeje jsou nejčastější vrozenou vývojovou vadou hlavy a krku. Incidence vady je v České republice zhruba 1,8 dítěte s rozštěpem na 1000 zdravých dětí. Tato vrozená vada s sebou nese následné postižení obličejového a dentálního vývoje, postižení řeči a sluchu. Péči o dítě s rozštěpem obličeje se věnuje ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně multidisciplinární tým specialistů. Tvoří ho plastičtí chirurgové, pediatr, ortodontista, foniatři a ORL lékaři, klinický logoped a fotograf. „Věříme, že nové možnosti rozštěpové poradny ocení hlavně naši společní pacienti, a že jim takto alespoň částečně usnadníme nelehkou léčbu vrozené vady, která provází pacienta od narození až do dospělosti,“ dodal přednosta plastiky Zdeněk Dvořák.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

Hned dvě pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně budou mít od září nové přednosty I. dermatovenerologická kliniky FNUSA a LF MU a Ústav soudního lékařství FNUSA a LF MU.

Od 1. září nastupuje do funkce po úspěšném absolvování výběrového řízení nová přednostka I. dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anně v Brně a LF MU doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. Hana Jedličková přichází do FNUSA z FN Brno, kde působila jako ambulantní specialistka od roku 2018. Předtím však pracovala ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, a to celých 29 let (nastoupila zde jako absolventka LF MU). Doc. MUDr. Hana Jedličková nahradí ve funkci stávajícího přednostu prof. MUDr. Vladimíra Vašků, CSc., který ve FNUSA pracoval 39 let (od roku 2005 jako přednosta I. dermatovenerologické kliniky).

1. září bude do funkce uveden po úspěšném absolvování výběrového řízení také nový přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. Tomáš Vojtíšek nastoupil do FNUSA „na soudní“ jako čerstvý absolvent, v nemocnici pracuje 22 let. Kromě medicíny absolvoval také Právnickou fakultu MU. Tomáš Vojtíšek nahradí prof. MUDr. Miroslava Hirta, CSc., který ve funkci přednosty Ústavu soudního lékařství FNUSA pracoval 26 let (ve FNUSA celkem 45 let).

„Rád bych oběma pánům poděkoval za jejich úžasnou a dlouholetou profesionální práci pro Fakultní nemocnici u sv. Anny. Jsou obrovskými kapacitami ve svých oborech, v naší nemocnici zůstanou pracovat i nadále v rámci malých úvazků a mohou tak předávat své zkušenosti mladším kolegům,“ řekl ke generační výměně na dvou postech přednostů ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimil Vajdák.

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

 

Metabolická jednotka intenzivní péče ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se přestěhovala do nových, zrekonstruovaných prostor. Modernější zázemí ocení pacienti i zdravotnický personál.

Metabolická JIP je využívána pacienty s akutním i chronickým selháním ledvin a jater, s nespecifickými střevními záněty, s akutními komplikacemi diabetes mellitus nebo s akutními intoxikacemi. „Přestěhováním se do zrekonstruovaných prostor jsme získali modernější zázemí, které svým uspořádáním a velikostí odpovídá požadavkům JIP. Vznikl samostatný filtr pro personál se sociálním zařízením, dvě WC – pro imobilní a běžné pacienty, bezbariérová koupelna. Máme také větší prostory kolem lůžek pacientů a obrovskou výhodou je chlazení prostor, kdy je udržována optimální teplota celého pracoviště,“ popsal nové prostory Tomáš Rybnikář, staniční sestra metabolické JIP, která je součástí II. interní kliniky FNUSA a LF MU.

Vedoucí lékař metabolické JIP MUDr. Aleš Průcha oceňuje na novém pracovišti zejména prostornost. „Dříve jsme měli opravdu stísněné prostory, což neodpovídalo potřebám moderní JIP a komplikovalo provoz. Nemluvě o teplotě, která vlivem špatného stavu oken a bez kvalitní vzduchotechniky v létě stoupala opravdu vysoko. Ocení to především pacienti, kteří u nás mohou být v případě závažnějších chorob hospitalizováni týdny i měsíce,“ doplnil Aleš Průcha.

Metabolická JIP je nyní nově umístěna v budově J (předtím budova P). Rekonstrukce prostor probíhala od března do července 2020 a stála necelý milion korun.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

V letošním roce vrcholí výzkumný projekt stomatologů ze Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Jeho cílem bylo ověřit nový léčebný přístup k léčbě parodontitidy, chronického zánětlivého onemocnění závěsného aparátu zubů. Lékaři ve výzkumu nově spojili hojící se tkáň s acetylsalicylovou a omega-3 mastnou kyselinou.

Projekt probíhal čtyři roky pod dohledem přednostky Stomatologické kliniky FNUSA a LF MU, prof. MUDr. Lydie Izakovičové Hollé, Ph.D.. V samotném výzkumu spojili své síly lékaři z parodontologického oddělení kliniky s I. patologicko-anatomickým ústavem FNUSA a LF MU a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně. Součástí projektu byl pokus na zvířeti a klinické ověření. „Snažili jsme se v projektu odpovědět na několik otázek: Je možné využít tělu vlastní hojící se tkáň k regeneraci zánětem podmíněného defektu? Lze ovlivnit průběh zánětu na úrovni syntézy mediátorů, které vedou k ukončení zánětu a obnově poškozené tkáně – lipoxinů a resolvinů? Můžeme k tomu využít acetylsalicylovou kyselinu a omega-3 mastné kyseliny? Mohl by tento přístup být využitelný v chirurgické léčbě parodontitidy?,“ vysvětluje MDDr. Filip Hromčík, lékař parodontologického oddělení stomatologické kliniky a student doktorského studia na LF MU.

Parodontitida je chronickým zánětlivým onemocněním, které vede k postupnému rozpouštění alveolární kosti kolem zubů, jejich viklavosti až ztrátě. Jde o onemocnění vyvolané zubním plakem, ale jeho negativní projevy (resorpce kosti, ústup dásně) jsou zprostředkované nepřiměřenou reakcí samotného organismu. Na původu onemocnění se podílí také genetická predispozice, životní styl a vnější faktory jako kouření a zejména zubní hygiena. Přehnaný zánět parodontu (dásně, kosti, periodontálních vazů) je způsoben neschopností organismu vypořádat se s infekcí v zubním plaku a nedostatkem za to zodpovědných buněčných mediátorů – lipoxinů a resolvinů. Jejich tvorbu/syntézu v buňkách lze vyvolat pomocí acetylsalicylové a omega-3 mastných kyselin. Pod vlivem vytvořených mediátorů se pak zastaví a „odklidí“ buňky zánětu a jejich produkty. A nejen to, podnítí přitom jiné buňky k obnově struktury a funkce postižené tkáně. „Navrhli jsme postup obohacení hojící se granulační tkáně o tyto kyseliny. Tkáň jsme po manipulaci vrátili zpět do původního ošetřeného parodontálního defektu. Zajímalo nás, jestli přítomnost obohacené granulační tkáně zlepší nebo zhorší hojení zánětu a zda přispěje k obnově kosti a dásní kolem zubů,“ popsal Filip Hromčík.

Tým nejprve na králičím modelu uměle navozené parodontitidy ověřil, že navržený postup spolu s odstraněním plaku a dráždění není horší než standardní chirurgická léčba a tedy nepoškodí pacienta. V rámci klinické fáze pak tým testoval nový postup u pacientů s pokročilou parodontitidou a výrazným úbytkem kosti kolem zubů. „Zjistili jsme, že EGT postup (enhanced granulation tissue) vede oproti standardní otevřené kyretáži k zisku asi 1 mm klinického úponu, tedy ke statisticky významnému zlepšení v hojení a příbytku parodontálních tkání – kosti a dásně. Vzhledem k hloubce defektů 5-10 mm je i jeden milimetr výrazným rozdílem. Navíc, přítomnost granulační tkáně během hojení evidentně nijak neohrozila průběh léčby.“ doplnil lékař parodontologického oddělení Stomatologické kliniky FNUSA a LF MU Filip Hromčík. Zároveň za výzkumný tým dodal, že jde o přístup velice jednoduchý, snadno proveditelný a levný, oproti jiným možnostem regenerace parodontu. „Věřím, že po dalším zdokonalení by metoda mohla být využitelná i v léčbě jiných chronických zánětlivých onemocnění, jakými jsou revmatoidní artritida nebo ateroskleróza.“

 

 

Odběrové centrum Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně navštívilo v tomto týdnu rekordní množství dárců i prvodárců. Během odběrových dnů, které byly v tomto týdnu rozšířeny ze dvou na tři, přišlo nemocnici v době vážného nedostatku krve podpořit celkem 132 dárců. Krevní bance přispěli dohromady téměř šedesáti litry krve.

„Chtěla bych poděkovat všem dárcům, kteří přišli nebo ještě přijdou darovat krev pro pacienty ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, ať už zareagovali na naši výzvu nebo darovali spontánně. Podařilo se díky nim zmírnit nedostatek krve, se kterým se nemocnice v posledních týdnech potýká,“ vzkazuje primářka Krevní banky FNUSA MUDr. Jarmila Celerová.

Nedostatek krve tento rok nemocnice trápí víc než kdy jindy. „Kvůli koronavirové pandemii se plánované operace odkládaly, teď už je ale potřeba všechny pacienty zoperovat,“ komentuje jednu z příčin nedostatku krve Jarmila Celerová. Léto bývá s nedostatkem krve spojeno už tradičně, což je dáno mimo jiné i tím, že řada dárců během prázdnin cestuje a nemůže se proto dostavit k odběru. Letos tuto skutečnost umocňuje měsíční „karanténa“ pro dárce krve, kteří pobývali v zahraničí.

„Prosím proto všechny dárce, aby ve svém úsilí nepolevovali, problematická situace ještě zdaleka není za námi,“ dodává MUDr. Jarmila Celerová. Zájemci se mohou objednávat přes formulář kb.fnusa.cz nebo na telefonním čísle 543 182 190 (7:00–15:00). Odběry probíhají v pondělí, středy a nově také úterý od 6:15 do 9:45.

Další informace o darování krve najdete ZDE.

V souvislosti s povinností předkládat test na koronavirus při cestě do Řecka, navyšují obě brněnské fakultní nemocnice své testovací kapacity. Odběrová místa budou dále od pátku 14. srpna 2020 v provozu po dva víkendy po sobě s tím, že každý z nich zajistí jedna fakultní nemocnice.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Odběry vzorků ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně probíhají v týdnu od 10. do 16. srpna mimořádně každý den, tj. včetně víkendu, v čase 7:00 až 15:30 hodin (v následujících týdnech opět jen v pracovních dnech). O tomto víkendu budou na rozdíl od standardního provozu stěry prováděny i dětem. Každý příchozí si musí předem zarezervovat přesný čas výkonu na webové stránce c19.fnusa.cz.

Spolu s rezervací termínu vyplní také formulář s potřebnými údaji, telefonické objednání proto není možné. „Prosíme zájemce, aby se k testu dostavovali přesně na rezervovaný čas, maximálně pět minut předem. Konkrétním časem odběru se snažíme zabránit kumulaci příchozích a zabezpečit tak co nejméně rizikový chod centra,“ uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jana Zvěřinová.

Samoplátci za test zaplatí 1756 korun, vystavení certifikátu potvrzujícího negativní výsledek je přijde na 250 korun. Výsledek testu žadatelé získají nejpozději do 48 hodin od provedení výtěru.

Odběrové centrum pro testy na koronavirus se nachází v budově C v hlavním areálu nemocnice. Příchozím na odběr je vyhrazen pouze vstup z Leitnerovy ulice, odkud se dostanou na místo stěru po nejkratší možné, šipkami vyznačené trase. Areál FN tudy také opustí. Samozřejmostí je dodržování všech bezpečnostních a hygienických opatření včetně nasazené roušky i ve venkovních prostorech areálu.

Další informace jsou dostupné ZDE. S případnými dotazy se žadatelé mohou telefonicky obracet na číslo +420 543 181 111.

Fakultní nemocnice Brno

Odběrové stany FN Brno jsou v provozu celé prázdniny a postupně navyšují svoji kapacitu. Nyní fungují pondělí, středa a pátek v čase od 8.00 do 16.00 hodin.

FN Brno dále zajistí provoz testovacího stanu o víkendu 22. až 23. 8. 2020 v čase od 8 – 17 hodin (polední pauza 12 – 13 hodin).

FN Brno zajišťuje chod odběrových míst prostřednictvím vlastních personálních kapacit, kdy jsou zapojeny také složky nelékařských technicko – hospodářských pracovníků. Dále jsou zde přítomni medici LF MU spolu se zdravotníky FN Brno.

Veškeré další informace o testování včetně přesné lokace, mapy a rezervačního systému naleznete ZDE.

 

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně otvírá od pondělí 10. srpna odběrové místo na test koronaviru. Testování je určeno zájemcům z řad široké veřejnosti se žádankou od lékaře nebo krajské hygienické stanice a také samoplátcům. Všichni se musí předem objednat pomocí online objednávkového formuláře (spuštěn 8. 8.) na webových stránkách nemocnice www.fnusa.cz. Bez objednání NEBUDE příchozí otestován.

Testování bude probíhat každý všední den od 7:00 do 15:30 hodin v budově C přímo v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Pro příchozí bude vyhrazen vstup z ulice Leitnerova, která je nejblíže. „Vše bude přesně označeno, jen prosíme veřejnost, aby respektovala veškerá opatření a vchodem z ulice Leitnerova chodili opravdu jen lidé, kteří potřebují otestovat,“ uvedl provozní náměstek FNUSA ing. Petr Voráč.

Samozřejmostí je dodržování všech bezpečnostních a hygienických opatření včetně nasazené roušky. Informace o výsledcích testů obdrží lidé za 24 až 48 hodin od provedení stěru dle aktuálních kapacit.

Více informací a rezervační systém ZDE.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

 

Odběrové centrum Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně bude dárcům nově otevřeno kromě pondělí a střed také každé úterý. První úterní odběry se uskuteční 11. srpna ve standardním odběrovém čase, tedy od 6:15 do 9:45 hodin.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně tímto krokem reaguje na aktuální nedostatek krve i samotnou poptávku ze strany dárců, kterým dosavadní odběrové termíny nevyhovovaly. V případě naplnění kapacit odběrového centra plánuje Krevní banka do budoucna svůj provoz rozšířit i na další pracovní dny v týdnu.

Všem dárcům, kteří reagovali na výzvu a přišli darovat nebo se k tomu chystají, moc děkujeme. Doba prázdnin je každoročně náročnější – dárců je méně a úrazů vyžadujících krevní infuze naopak více. Letošní rok je navíc specifický zásahem nového typu koronaviru, kvůli jehož hrozbě jsou na měsíc vyřazeni z darování lidé vracející se ze zahraniční dovolené. „Roli hraje také velký výskyt klíšťat, kdy platí totéž – měsíční odklad v případě přisátého klíštěte. O dalších příčinách můžeme jen spekulovat – dohánění odložených operačních zákroků z doby pandemie, neustálá obava některých dárců z možné infekce… Každopádně výsledkem je, že dárců rapidně ubylo,“ okomentovala současnou situaci primářka Krevní banky MUDr. Jarmila Celerová a dodala, že všem, kteří si najdou čas přijít darovat krev i během prázdnin, patří velké poděkování.

Zájemci se na odběr mohou objednávat přes formulář na adrese kb.fnusa.cz nebo telefonicky na čísle 543 182 190 (7:00–15:00).

 

V České republice jsou nádory ledvin relativně častou diagnózou, co potvrzuje i fakt, že jsme celosvětově na prvním místě právě v incidenci nádorů ledvin. Na Urologickém oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně lékaři ročně operují až 200 takových pacientů.

Aktuálním a zároveň atypickým příkladem je dvacetiletý pacient, kterého lékaři na urologii FNUSA operovali letos na konci července. „Pacient s nádorem na ledvině byl výjimečný zejména svým věkem. Ve 2.–3. deceniu (11.–30. rok) jsou nádory velmi vzácné. Operace proběhla bez komplikací, trvala 90 minut, odstranili jsme ledvinu s tumorem a odebrali lymfatické uzliny,“ popsal průběh primář Urologického oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Petr Filipenský, Ph.D. Dodal také, že při standardním pooperačním průběhu je pacient propuštěn po týdnu hospitalizace do domácí léčby.

Podle primáře Petra Filipenského je to za posledních 10 let teprve čtvrtý pacient v podobně mladém věku. Během své dlouholeté praxe se kromě výjimek ohledně věku setkal také s raritními formami nádorů. „Samozřejmě 90 % nádorů ledvin tvoří konvenční ledvinové karcinomy. Ale existují i tzv. mimické tumory, které jako nádory vypadají a přitom malignitami nejsou. Na našem oddělení máme záchyt dvou takových pacientů s velmi specifickým pseudonádorem ledviny. Je to velmi výjimečné, patologové literárně dohledali méně než 50 takových případu ve světě. Pro pacienta je to samozřejmě ta lepší varianta,“ dodal primář urologie FNUSA Petr Filipenský.

Nabízí se otázka, jak se vyvarovat toho, aby se člověk zdravotním problémům s ledvinami vyhnul. Lékaři však nemohou nabídnout žádný speciální „recept“, ale jen obecně známé věci. Snažit se o zdravý životní styl, vyvarovat se kouření a dalších „kontaktů“ s oxidem dusíku, ať už v chemickém průmyslu nebo při nějaké zevní radiaci.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz.

Odběrovému centrum Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně chybí dostatek krve, a to ve všech krevních skupinách. Situace je ještě horší než během covidové pandemie. Nedostatek dárců krve byl totiž kompenzován sníženou spotřebou krve kvůli pozastavení plánovaných operací a zákroků.

Primářka Krevní banky FNUSA MUDr. Jarmila Celerová potvrdila, že tak kritickou situaci nikdo nepamatuje. „Operativa se vrátila do původního stavu, bohužel počet dárců krve nikoliv. Samozřejmě na to mají vliv i prázdniny, kdy část z nich odjela na dovolenou a ti, co se z dovolené vracejí a byli v zahraničí, mohou krev darovat až měsíc po návratu. Roli hraje také velký výskyt klíšťat, kdy platí totéž – měsíční odklad v případě přisátého klíštěte. O dalších příčinách můžeme jen spekulovat – dohánění odložených operačních zákroků, neustálá obava některých dárců z možné infekce… Každopádně výsledkem je, že dárců rapidně ubylo,“ dodala primářka Jarmila Celerová.

„Děkuji všem, kteří se k tomu postavili čelem a chodili darovat krev i v době pandemie. A rád bych požádal obyvatele Brna a okolí, aby se ozvali naší Krevní bance a přišli darovat krev. Je to jedna z mála tekutin, které neumíme uměle vyrobit. Každý jednotlivec je důležitý. Navíc sami nikdy nevíme, kdy krev budeme potřebovat,“ dodal k tématu ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, který je sám dárcem krve.

Odběrové centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně funguje od 14. října 2019. Přesně po 70 letech od vzniku prvního transfuzního oddělení v Brně, které původně zahájilo činnost právě v brněnské sv. Anně. Od října 2019 do půlky července 2020 se zde zaregistrovalo více než 1500 dárců krve.

Dárcovství krve ve FNUSA pomáhá svými kampaněmi město Brno, dobrovolníci z DobroCentra FNUSA, hokejisté a trenéři HC Komety Brno, ale také její fanoušci, kteří spolu s brněnskými kapelami Brünnfield, Megafon a Break Your Ego chystají koncert na podporu dárcovství.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz