https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/rozhovor/annalisa-v-wilson-v-brne-jsem-mela-moznost-ucit-se-od-vyzkumniku-svetove-urovne